top of page

Klachtenprocedure

Wij streven naar een hoge mate van klantentevredenheid om klachten te voorkomen.

Daarom vragen wij de cliënt eerst om de klacht te bespreken met de pedicure en haar de gelegenheid te geven om op de klacht te reageren.

Toch kan het voorkomen dat de cliënt niet tevreden is.

Wanneer het niet lukt om die ontevredenheid weg te nemen, kan de cliënt een schriftelijke klacht indienen en treedt de klachtenprocedure in werking.

De klachtenprocedure dient ertoe om een goed verloop van de klachtenafhandeling te bewerkstelligen.

1.    Algemeen:

1.1  Deze procedure heeft betrekking op klachten, anders dan klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid. Deze wordt direct voorgelegd aan           de verzekeraar.

1.2  Deze procedure vloeit voort uit art….. van onze algemene voorwaarden.

2.    Indienen van een klacht

       Een klacht kan tot uiterlijk een jaar na het ontstaan worden ingediend.

       De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij:

       Pedicurepraktijk Hilversum

       Heijermanslaan 11

       1215 JL Hilversum

2.1  De klacht bevat ten minste:

  •  De naam en het adres van de klager;

  •  De dagtekening;

  •  Een omschrijving van de klacht

2.2   Na ontvangst van de klacht deelt Pedicurepraktijk Hilversum de klager binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij de klacht onderzoekt.

2.3   De klager heeft altijd het recht om de klacht in te trekken

 

3      Onderzoek van de klacht

3.1   Pedicurepraktijk Hilversum is in verband met de voorbereiding van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.

3.2   De klager ondertekent hiertoe een formulier waarin de toestemming wordt gegeven.

3.3   Pedicurepraktijk Hilversum kan tevens deskundigen inschakelen bij dit onderzoek.

3.4   Indien aan het onderzoek, bedoeld in art 3.2 kosten zijn verbonden, dan komen deze voor rekening van Pedicurepraktijk Hilversum.

4      Behandeling van de klacht

4.1   Binnen vier weken nar ontvangst van een klacht vindt een gesprek plaats met de klager.

4.2   Zowel klager als Pedicurepraktijk Hilversum kan zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele kosten zijn          voor eigen rekening.

4.3   Bij dit gesprek kunnen deskundigen worden uitgenodigd door klager of Pedicurepraktijk Hilversum. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening.

4.4   Van het gesprek kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.

 

5      Verslaglegging

5.1   Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.

5.2   Het verslag bevat:

  •   De namen en de functie van de aanwezigen;

  •   Een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

5.3   Het verslag wordt ondertekend door de klager en Pedicurepraktijk Hilversum.

 

6.     Afronding van uw klacht

        Binnen vier weken nadat het gesprek, bedoeld in art 4.1, heeft plaats gevonden dient Pedicurepraktijk Hilversum tot een oplossing van uw klacht te          komen.

        Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Pedicurepraktijk Hilversum deelt de reden hiervoor mede aan de klager.

        Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht dan zal deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van Provoet. Zie voor              meer informatihttps://www.provoet.nl/consumenten/klachten

 

7.    Evaluatie en wijzigingen

       De klachtenprocedure wordt jaarlijks door ons geëvalueerd.

 

8.    Overige bepalingen

       Deze procedure treedt in werking op 01-01-2019.

 

 

 

bottom of page